sluiten
Home
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn tevens in de winkels verkrijgbaar en bovendien op te vragen bij de Kamer van Koophandel.

Algemene Voorwaarden Hypotheek Visie

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Dienstverlening van Hypotheek Visie.

 2. Onder de Dienstverlening wordt verstaan alle door Hypotheek Visie ten behoeve van de Klant uit te voeren werkzaamheden waartoe door de Klant opdracht is gegeven en de daarbij te verwachten of samenhangende werkzaamheden.

 3. Onder Hypotheek Visie worden verstaan Hypotheek Visie Centrale B.V., een van de Hypotheek Visie vestigingen die middels een franchiseovereenkomst bij Hypotheek Visie Centrale B.V. zijn aangesloten en/of de nevenvestigingen van Hypotheek Visie Centrale B.V.

 4. Onder Klant wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan Hypotheek Visie een mondelinge dan wel schriftelijke opdracht tot Dienstverlening verstrekt.

Artikel 2 Uitvoering van de werkzaamheden

 1. Hypotheek Visie bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 2. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Hypotheek Visie een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Hypotheek Visie is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

 3. Hypotheek Visie zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren doch kan niet instaan voor het bereiken van enig resultaat.

 4. Hypotheek Visie is niet verantwoordelijk voor het bewaken van termijnen in overeenkomsten waarbij de Klant zelf partij is.

 5. De door Hypotheek Visie namens een financiële instelling aan de Klant gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende financiële instelling.

 6. Aan door Hypotheek Visie voor de Klant gemaakte berekeningen kan de Klant geen rechten ontlenen. Het betreft o.a. berekeningen met betrekking tot afkoopwaardes, boeterentes, de kosten van een financieel product, de eventuele doorwerking daarvan in de maandlast en eventuele fiscale gevolgen. De berekeningen zijn voorlopig en indicatief en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse wijzigingen. Berekeningen zijn bovendien geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek en kunnen dan ook niet als zodanig door de Klant worden geaccepteerd.

 7. Door Hypotheek Visie verstrekte adviezen zijn slechts momentopnames en gebaseerd op de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

Artikel 3 Informatie

 1. De Klant zal steeds tijdig alle relevante informatie en documenten verstrekken die Hypotheek Visie of een financiële instelling nodig heeft voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden.

 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Hypotheek Visie verstrekte gegevens of informatie.

 3. Indien Hypotheek Visie, bij de uitvoering van de werkzaamheden, een voor de Klant (redelijkerwijs) kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Hypotheek Visie daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing ontdekt. Indien de Klant de vergissing, die hij heeft ontdekt of redelijkerwijs had dienen te ontdekken, nalaat bij Hypotheek Visie te melden, is Hypotheek Visie voor de schade niet aansprakelijk.

 4. De Klant dient Hypotheek Visie over eventueel relevante wijzigingen, die zich op enig moment in zijn persoonlijke situatie voordoen en waarvan hij redelijkerwijs kan weten dat deze van invloed zijn op het advies, in te lichten.

 5. Hypotheek Visie kan enkel aan de op haar rustende zorgplicht voldoen en haar werkzaamheden naar behoren uitvoeren indien de Klant het bepaalde in dit artikel stipt naleeft.

Artikel 4 Vergoeding

 1. Voor de dienstverlening is de Klant aan Hypotheek Visie een aanbetaling en vergoeding verschuldigd overeenkomstig de bij Hypotheek Visie gebruikelijke tarieven en berekeningsmethodieken, zoals aan de Klant nader bekend zijn of zullen worden gemaakt.

 2. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de Klant doorberekend.

 3. Hypotheek Visie is gerechtigd haar tarieven tussentijds te wijzigen.

 4. Facturen van Hypotheek Visie dienen, rechtstreeks dan wel via tussenkomst van een door de Klant aangewezen notaris, door de Klant te worden betaald binnen de in de factuur genoemde betalingstermijn op de door Hypotheek Visie voorgeschreven wijze.

 5. Indien de Klant zich op de onjuistheid van de factuur beroept laat dit onverlet diens verplichting om tenminste het onbetwiste deel van de factuur te betalen.

 6. Indien een factuur, ondanks een betalingsherinnering, niet wordt voldaan, is de Klant over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten.

 7. Verrekening door de Klant van een door Hypotheek Visie in rekening gebrachte vergoeding met een door de Klant gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Klant in verband met een door hem ingestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Hypotheek Visie uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

 8. Door de Klant gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare bedragen die het langst open staan.

Artikel 5: Financieel Visie+ Abonnement

Vanaf 1 oktober 2019 is het mogelijk om via Financieel Visie B.V. het Financieel Visie+ Abonnement af te sluiten. Financieel Visie B.V. maakt deel uit van hetzelfde concern als waartoe Hypotheek Visie behoort. De voorwaarden behorend bij het Financieel Visie+ Abonnement worden separaat aan de klant uitgereikt en staan vermeld op de website www.financieelvisie.nl.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Hypotheek Visie, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hypotheek Visie wordt uitgekeerd, inclusief een te dragen eigen risico.

 2. In het geval de bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van Hypotheek Visie beperkt tot maximaal het bedrag dat Hypotheek Visie op grond van artikel 4 heeft ontvangen of nog zou ontvangen (provisie en/of fee) ter zake van de door Hypotheek Visie verrichte werkzaamheden waarop de schade veroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of verband houdt.

 3. Hypotheek Visie is jegens de Klant uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht tot dienstverlening voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de Dienstverlening door de Klant mocht worden vertrouwd. Hypotheek Visie is echter nimmer aansprakelijk voor:

  a. Bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie door de Klant aan Hypotheek Visie of anderszins het gevolg is van het handelen of nalaten van de Klant;

  b. Welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Hypotheek Visie gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van die computerprogrammatuur aansprakelijkheid jegens Hypotheek Visie heeft aanvaard en de schade aan haar vergoed;

  c. Indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of teleurgestelde verwachtingen;

  d. Tegenvallende beleggingsresultaten;

  e. Bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen door de Klant aan verplichtingen die hem zijn opgelegd door de financiële instelling waar het financiële product, door tussenkomst van Hypotheek Visie, is aangevraagd of afgesloten;

  f. Bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van een financiële instelling waar met tussenkomst van Hypotheek Visie, een financieel product is aangevraagd of afgesloten voor de Klant;

  g. Bij de Klant of derden ontstane schade als gevolg van het verlopen van termijnen opgenomen in overeenkomsten waarbij de Klant partij is.

 4. Het in lid 3 bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Hypotheek Visie voor schade welke is veroorzaakt door de opzet of grove schuld van Hypotheek Visie.

 5. Alle aanspraken tot vergoeding van schade vervallen na verloop van één jaar na het moment waarop de fout die aan de vordering ten grondslag wordt gelegd, werd ontdekt of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt.

Artikel 7 Verwerking gegevens

 1. Hypotheek Visie zal de door of namens de Klant verschafte gegevens en informatie behandelen conform het gestelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 2. De door de Klant aan Hypotheek Visie verstrekte gegevens en informatie zullen door Hypotheek Visie niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de Klant te verzenden correspondentie, mailingen etc., behoudens voor zover Hypotheek Visie op grond van wet of openbare orde verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken of wanneer Hypotheek Visie voor zichzelf optreedt in een (gerechtelijke) procedure.

 3. Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Hypotheek Visie is het de Klant niet toegestaan de inhoud van adviezen en/of andere (schriftelijke) uitlatingen van Hypotheek Visie openbaar te maken dan wel anderszins aan derden ter beschikking te stellen behoudens voor zover dit geschiedt ter inwinning van een deskundig en onafhankelijk oordeel over de werkzaamheden van Hypotheek Visie n.a.v. een tussen de Klant en Hypotheek Visie gerezen geschil.

 4. Indien de Klant bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Hypotheek Visie, zal Hypotheek Visie de betreffende gegevens op eerste schriftelijke verzoek van de Klant uit het betreffende bestand verwijderen. Een en ander laat onverlet de informatievoorziening waartoe Hypotheek Visie wettelijk verplicht is; bijv. naar aanleiding van wezenlijke wijzigingen in de kernmerken van de ten behoeve van de Klant afgesloten financiële producten.

Artikel 8 Externe kosten

Door derde(n) gemaakte kosten voor bijvoorbeeld taxatie of het stellen van een bankgarantie zullen door de derde(n) rechtstreeks bij de Klant in rekening worden gebracht. Deze kosten maken geen deel uit van de feevergoeding die Hypotheek Visie bij de Klant in rekening brengt.

Artikel 9 Overmacht

Hypotheek Visie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Hypotheek Visie redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Hypotheek Visie ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden.

Artikel 10 Rechtskeuze

Op alle vorderingen is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Hypotheek Visie en haar contractspartij. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch.

Artikel 11 Franchiseorganisatie

Hypotheek Visie is een franchiseorganisatie met vestigingen die werkzaam zijn voor eigen rekening en risico. Hypotheek Visie Centrale B.V. is als franchisegever jegens derden niet aansprakelijk voor het handelen en of nalaten van haar vestigingen en de eventuele gevolgen daarvan. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17074312 d.d. 30 September

2019