sluiten
Home
Privacystatement

Privacystatement

Wanneer je klant bij ons bent of interesse in onze diensten hebt, laat je persoonlijke gegevens bij ons achter. Daar gaan we zorgvuldig mee om. Jouw privacy is van groot belang voor Hypotheek Visie. Graag informeren wij je via dit Privacy Statement hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarom we dit doen. Ook leggen we uit wat de verwerkingen inhouden, zodat je weet hoe we met jouw gegevens om gaan. 

Wie is verantwoordelijk

Hypotheek Visie is een franchiseorganisatie, bestaande uit Hypotheek Visie Centrale B.V. (franchisegever), bij de Hypotheek Visie formule aangesloten franchisevestigingen (franchisenemers) en Online Advies B.V. Binnen Hypotheek Visie worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Hypotheek Visie Centrale B.V. is statutair gevestigd te Best en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17074312. Het bezoekadres van Hypotheek Visie Centrale B.V. is De Waal 20, 5684 PH Best. Hypotheek Visie Centrale B.V. exploiteert als franchisegever de Hypotheek Visie formule. Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Als je je persoonlijke gegevens met ons deelt, ga je ermee akkoord dat deze gegevens in onze database worden opgeslagen. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met jou. Wij maken gebruik van de volgende gegevens;

 • Algemene persoonsgegevens zoals je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer.

 • Overige klantgegevens zoals je nationaliteit, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, beroep en contractgegevens.

 • Identificatiegegevens zoals een kopie van je identiteitsbewijs of paspoort en je Burger Service Nummer (BSN).

 • Financiële gegevens zoals betalingsgegevens, inkomensgegevens en andere financiële verplichtingen.

 • Gegevens over je huidige financiële producten zoals leningen, verzekeringen, pensioen en hypotheek.

 • Gegevens over je woning of de aan te kopen woning zoals de waarde.

 • Gegevens vanuit het gebruik van onze communicatiekanalen, zoals onze website, social media, mailings en e-mailnieuwsbrieven.

Waarvoor worden gegevens verwerkt?

We gebruiken je persoonlijke gegevens voor verschillende doelen. Wij verzamelen enkel jouw persoonsgegevens indien je deze vrijwillig verstrekt.

 • Hypotheekbelofte
  Je persoonsgegevens gebruiken wij voor het opstellen van een Hypotheekbelofte. Deze informatie slaan wij op in onze database. Zonder je persoonlijke gegevens kunnen we geen Hypotheekbelofte opstellen.

 • Advisering en bemiddelen
  Je persoonsgegevens gebruiken wij voor het adviseren en bemiddelen bij het afsluiten van een hypotheek en aanverwante producten zoals verzekeringen. Deze informatie slaan wij op in onze database. Zonder je persoonlijke gegevens kunnen we je geen passend advies geven en niet bemiddelen bij het afsluiten van een hypotheek of aanverwant product.

 • Klantbeheer
  Wij willen je goed van dienst zijn en gebruiken je persoonsgegevens om contact met je te blijven onderhouden. Gedurende de looptijd van je hypotheek of aanverwante producten kunnen er namelijk veranderingen in de markt, wetgeving of in je persoonlijke situatie plaatsvinden waardoor het van belang is dat we opnieuw contact met je opnemen.

 • Verbetering van producten en diensten
  We gebruiken de gegevens die we van je hebben vastgelegd ook om statistische analyses uit te voeren om onze producten en diensten verder te verbeteren of oorzaken van fouten te achterhalen. Daarnaast worden er kwaliteitscontroles gedaan op klantdossiers om te onderzoeken of de juiste dienstverlening is geboden. Je persoonsgegevens worden ook gebruikt om jouw eventuele klachten over de dienstverlening af te kunnen handelen.

 • Promotie- en marketingdoeleinden
  We gebruiken je persoonsgegevens ook voor diverse promotie- en marketingdoeleinden. Op basis van je gegevens in onze database, je bezoek aan onze website en diverse openbare bronnen proberen we zo specifiek mogelijk op jouw persoonlijke situatie gericht met je te communiceren. Activiteiten zoals telemarketing, e-mailmarketing, remarketing of direct mail vallen hieronder. Zo proberen we je te informeren over de ontwikkelingen in de markt, binnen Hypotheek Visie en jouw mogelijkheden.

 • Voor wettelijke verplichtingen
  Er zijn verschillende wettelijke verplichtingen waarvoor wij je persoonsgegevens moeten bewaren. Bijvoorbeeld wanneer wij bij het afsluiten van een product voor jou hebben bemiddeld, hebben wij gedurende de looptijd van het product een zorgplicht die voortvloeit uit de Wet op het financiële toezicht (Wft). Om invulling te geven aan deze zorgplicht gebruiken we je persoonsgegevens.

 • Voor het voorkomen en bestrijden van financiële criminaliteit
  We leggen persoonsgegevens ook vast voor het voorkomen en bestrijden van financiële criminaliteit binnen de sector en om de belangen van onze klanten, Hypotheek Visie en overige financiële instellingen te beschermen tegen fraude. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het melden van ongebruikelijke transacties.

Verwerkt Hypotheek Visie ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over gezondheid of strafrechtelijk verleden. Om onze rol als bemiddelaar voor verzekeringen goed te kunnen vervullen, verwerken wij soms bijzondere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als je een overlijdensrisicoverzekering, schadeverzekering of arbeids-ongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. 

Wat zijn de bewaar- en verwerkingstermijnen?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan echt nodig is voor het doel waarvoor we ze verwerken, zolang we je gegevens op basis van de wet moeten bewaren en zolang als we ze mogen bewaren voor vorderingen waartegen we ons moeten kunnen verweren. De bewaartermijn kan per doel verschillen.

Na het verstrijken van deze termijnen wissen wij je persoonsgegevens of worden deze geanonimiseerd. Anonimiseren betekent dat je persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk kenmerken die identificerend zijn, zodat niemand nog kan nagaan dat het over jou gaat.

Wat doen we aan beveiliging?

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zijn onze systemen goed beveiligd en zijn onze medewerkers en leveranciers verplicht om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan en deze geheim te houden. Als de wet ons dat verplicht, is deze geheimhouding niet van toepassing. 

Verstrekking aan derden en verkrijging van derden

We verstrekken je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst of in het kader van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld aan de geldverstrekker waar we de aanvraag voor de hypotheek of een ander financieel product indienen. Andere derden zijn bijvoorbeeld taxateurs, notarissen, incassobureaus, makelaars en verzekeringsmaatschappijen.

Ook maken wij bij de uitvoering van onze diensten gebruik van leveranciers. Ook zij kunnen bij de uitvoering van deze diensten toegang hebben tot jouw gegevens. We zorgen er altijd voor dat je persoonsgegevens met de grootste zorg door derden worden behandeld, dat de gegevens alleen verwerkt worden voor het doel waarvoor we ze ontvangen hebben en dat eventuele gegevensoverdracht op een veilige manier plaatsvindt.

Voor jouw gemak hebben wij op onze website links opgenomen naar websites van derden. Op de activiteiten die je op deze websites verricht en de persoonsgegevens die je daar achterlaat is het privacy beleid van deze derde partijen van toepassing en niet die van Hypotheek Visie.

Waar worden je gegevens verwerkt?

Het verwerken van je persoonsgegevens gebeurt over het algemeen binnen de Europese Unie. Indien gegevens daarbuiten worden verwerkt zijn er passende waarborgen voor het verwerken van persoonsgegevens. Deze voldoen aan de eisen van de AVG. 

Recht op inzage, aanpassing, overdracht, beperking en verwijdering

We houden je gegevens graag actueel. Je kunt een digitaal overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over jou zijn verwerkt bij de vestiging van Hypotheek Visie waar je klant bent. Gegevens die niet correct zijn of nieuwe wijzigingen kun je aan de betreffende vestiging doorgeven. Ook kun je bezwaar maken als je van mening bent dat wij je persoonsgegevens anders gebruiken dan hier beschreven.

Je kunt ons ook vragen om je persoonsgegevens in digitale vorm aan een door jou aan te wijzen derde over te dragen. Je kunt ons ook vragen het gebruik van je persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld als je geen e-mailnieuwsbrief meer wilt ontvangen. Ook kun je je persoonsgegevens laten verwijderen. Echter in bepaalde gevallen is het verwijderen van persoonsgegevens vanwege wettelijke verplichtingen niet mogelijk.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Hypotheek Visie kun je terecht bij de vestiging waar je klant bent of je kunt een mail sturen naar privacy@hypotheekvisie.nl. Als we er vervolgens toch niet samen uitkomen heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Wijzigingen

Het privacy statement van Hypotheek Visie kan veranderen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. We behouden ons het recht voor het privacy statement aan te passen. Het meeste actuele privacy statement vind je op onze website. Indien je na de aanpassing gebruik blijft maken van de website is het aangepaste Privacy beleid op dit gebruik van toepassing.

Gewijzigd: mei 2018